Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

(MÜŞTERİLER İÇİN)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla “Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA’’ adresinde mukim MUSTAFA GÜÇLÜ MOBİLYA DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

Şirket ana faaliyet konusu olan hizmetin sunulması kapsamında müşterilerine ait “ad, soyad, TC kimlik numarası” şeklindeki kimlik bilgileri; “banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri,imza” şeklindeki finansal bilgiler; “adres, e-posta, cep telefonu” şeklindeki iletişim bilgileri işlemektedir.

Bu kişisel veriler; “finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi” maksadıyla işlenmektedir.

Kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; ““Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması” hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıdaki veriler fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Bununla birlikte veri sorumlusu şirkete ait online platformalara giriş ve üyelik sırasında “IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri” şeklindeki İşlem Güvenliği verileri ve “alışveriş geçmiş bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileri” şeklindeki  Pazarlama Verileri işlenmektedir.

Bu kişisel veriler; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi” maksadıyla işlenmektedir ve şirket merkezinde ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları (ilgili mevzuatlar kapsamında SGK, İŞ-KUR, Türkiye Bankalar Birliği Bünyesindeki Bankalar, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası vb. yasal mercilere)  aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

           -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin “Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA” ya da şirketin e-mail adresi olan info@avivamobilya.com.tr adresine yazılı olarak iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Söz konusu talep formuna https://www.avivamobilya.com ve https://www.avivayatak.com adresinde mevcut “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.