Kvkk Politikası

Kvkk Politikası

kişisel verilerin korunması politikası

Bu politika, MUSTAFA GÜÇLÜ MOBİLYA DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) çalışan, çalışan adayları, tedarikçiler, müşteri, fiziksel ziyaretçiler şeklindeki kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

 1. TANIMLAR

Şirket: Sitenin sahibi olan veri sorumlusu MUSTAFA GÜÇLÜ MOBİLYA DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kanunun 6. maddesi uyarınca, öğrenilmesi halinde ilgili kişiler hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

 1. KİŞİSEL VERİ KATAGORİZASYONU

İlgili Kişi Grubu

Veri Kategorisi

Gerçek Kişi Müşteri

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Görsel ve İşitsel Veri,

Fiziksel Ziyaretçi(Müşteri Haricindeki)

Görsel ve İşitsel Veri

Çalışanlar

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Kurumsal Kimlik Verisi, Görsel ve İşitsel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri, Özlük Verisi

Çalışan Adayları

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görsel ve İşitsel Veri,

Gerçek Kişi Tedarikçiler

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Hukuki İşlem Verisi, Finansal Veri, Görsel ve İşitsel Veri,

Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görsel ve İşitsel Veri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELER

Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:

(1) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütür.

(2) İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkanlar dahilinde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmuştur.

(3) Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri, kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan önce belirlenmiş olan, açık ve hukuka uygun amaçlar dâhilinde yürütülmektedir.

(4) Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme

Şirket tarafından, kişisel veriler, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenerek, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

(5) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Şirket, kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta öngörülen sürenin bitimi, kişisel veri sahibinin talebi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

5. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

8. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ

1. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

Veri sorumlusu şirket telefon numarasını arayan ve/veya fiziksel olarak mağazaları ziyaret eden gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verileri işlemektedir.

Şirket ana faaliyet konusu olan hizmetin sunulması kapsamında gerek şirkete ait çağrı merkezini arayan gerek fiziksel olarak mağazayı ziyaret eden müşterilerine ait “ad, soyad, TC kimlik numarası” şeklindeki kimlik bilgileri; “imza” şeklinde genel nitelikli veri; banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri” şeklindeki finansal bilgiler; “adres, e-posta, cep telefonu” şeklindeki iletişim bilgileri işlemektedir.

Veri sorumlusu şirket; bu kişisel verileri

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

maksadıyla işlenmektedir ve şirket merkezinde ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

Bununla birlikte veri sorumlusu şirkete ait online platformalara giriş ve üyelik sırasında IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri şeklindeki İşlem Güvenliği verileri ve alışveriş geçmiş bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileri şeklindeki  Pazarlama Verileri işlenmektedir.

Veri sorumlusu şirket; bu kişisel verileri

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

maksadıyla işlenmektedir ve şirket merkezinde ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

2. Fiziksel Ziyaretçilerin Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.1. Görüntü Kaydı Yapılması

Bina ve işyerimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, bina içi güvenlik kamerası vasıtasıyla kamera kaydı alınarak “görsel ve işitsel verileri” şeklindeki kişisel verileri otomatik yolla işlenmektedir.

Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde ve bina dışında işlem bankosunda görülebilir noktada yapılmaktadır.

Şirket, şirket merkezi ve mağazaları müşteri ve müşteri harici ziyaretçilerin kişisel verilerini,

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

maksadıyla işlemektedir ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

 

 1. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

3.1. Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışanlardan “Ad ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyeti, Nüfus Cüzdanı seri/sıra numarası, Anne- Baba Adı, fotoğraf” şeklinde kimlik bilgileri; “İkametgâh Adresi, E- mail Adresi, Telefon Numarası” şeklinde iletişim verileri; finansal bilgileri, eğitim bilgileri, imza, sürücü belgesi, mesleki eğitim ve sertifikalar, nüfus kayıt örneği” şeklinde özlük dosyası verileri işlenmektedir.

 

Çalışanların kişisel verileri;

 

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan hak ve menfaatler sürecinin yerine getirilmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep şikâyetlerinin takibi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 

maksadıyla işlenmektedir.

 

Bununla birlikte; yabancı çalışanlara ilişkin kişisel veriler, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri maksadıyla işlenmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

3.2. Konum Takibi Yapılması

Şirketin, ürün tedarik, siparişlerin teslimi ve onarım işlemleri sırasında kullanılan araçlarında konum takibi yapılmakla bu araçlarda çalışanların “konum verisi” şeklindeki kişisel verileri otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Şirket, çalışanların kişisel verilerini,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

maksadıyla işlemektedir ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

3.3. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışanlardan “icra/ceza dosya bilgileri, adli sicil kayıtları, sağlık raporu, askerlik belgesi” şeklindeki kişisel verileri otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Şirket, şirket merkezi ve mağazalarında çalışanların kişisel verilerini,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

maksadıyla işlemektedir ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

 1. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışan adaylarının “Ad ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyeti, fotoğraf” şeklinde kimlik bilgileri; “Adresi, E- mail Adresi, Telefon Numarası” şeklinde iletişim verileri; “özgeçmiş, eğitim bilgileri, mesleki yeterlilik, sürücü belgesi” şeklinde kişisel verileri işlenmektedir.

 

Çalışan adaylarının kişisel verileri;

 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

 

maksadıyla işlenmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

 1. Gerçek Kişi Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Şirket ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait kişisel veriler ile şirket tarafından kendisine ürün, hizmet veya mal tedarik edilen gerçek kişilere, tüzel kişi çalışanlarına ve/veya yetkililerine ait kişisel verileri işlemektedir.

Şirket tedarik süreçleri kapsamında “Ad, soyad, TC kimlik numarası” şeklindeki kimlik bilgileri; “çek ve senet bilgileri ve banka hesap bilgileri” şeklindeki finansal bilgiler; “adres, e-posta, cep telefonu” şeklindeki iletişim bilgileri, “imza beyannamesi, sirküler, çek ve senet gibi belgelerde yer alan “fotoğraf, imza” şeklindeki kişisel veriler işlemektedir.

Gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait kişisel veriler ile şirket tarafından kendisine ürün, hizmet veya mal tedarik edilen gerçek kişilere, tüzel kişi çalışanlarına ve/veya yetkililerine ait kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması, Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi, Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması, Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

 1. Potansiyel Ürün ve Hizmet Alıcısı Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

Veri sorumlusu şirket telefon numarasını arayan ve/veya fiziksel olarak mağazaları ziyaret eden gerçek kişi potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına ait kişisel verileri işlemektedir.

Şirket ana faaliyet konusu olan hizmetin sunulması kapsamında gerek şirket telefon numarasını arayan ve/veya fiziksel olarak mağazaları ziyaret eden potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına ait “ad, soyad,” şeklindeki kimlik bilgileri; “adres, e-posta, cep telefonu” şeklindeki iletişim verilerini işlemektedir.

Veri sorumlusu şirket; bu kişisel verileri

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

maksadıyla işlenmektedir ve şirket merkezinde ve elektronik ortamda muhafaza etmektedir.

İşbu maddede belirtilmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun 5. Maddesinde belirtilen; “Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası” şartlarına bağlı kalınarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, şirket nezdinde yer alan veri tabanında, fiziki evraklarda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Mevcut amaçlarla işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları (ilgili mevzuatlar kapsamında SGK, İŞ-KUR, Türkiye Bankalar Birliği Bünyesindeki Bankalar, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası vb. yasal mercilere)  aktarılabilecektir.

Ziyaretçilere ait gerek kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Veri Sahibi’nin Kişisel Verileri yurt dışında başka herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Şirket işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır.

 1. Teknik Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

 

 

 1. İdari Tedbirler
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZ VE KULLANILMASI

İşbu Kişisel Verilerin korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin “Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA” ya da şirketin e-mail adresi olan info@avivamobilya.com.tr adresine veya avivamobilya@hs01.kep.tr kep adresine 6698 yazılı olarak iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Söz konusu talep formuna https://www.avivamobilya.com ve https://www.avivayatak.com adresinde mevcut “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Fiziksel ziyaretçilere ve çalışanlara ilişkin görüntü ve ses kişisel verilerinin işlendiği CCTV kayıtlarının saklanma süresi 1 aydır. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Müşterilere, Tedarikçilere, çalışanlara ve çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren mevzuat uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve  Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçtiğinde  tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirket ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında;  işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

Bu konuda ayrıca Saklama Ve İmha Politikası oluşturulmuştur ve buna ilişkin detaylar sitede yer alan Saklama ve İmha Politikası’ndan incelenebilir.

 

 1. POLİTİKADA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Şirket bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır. 

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Unvan       : Mustafa Güçlü Mobilya Dekorasyon Ve Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon     : 0 332 251 44 77

Fax            : 0 332 251 44 88

Mail           : info@avivamobilya.com.tr

Web           : www.avivamobilya.comwww.avivayatak.com

Kep            : avivamobilya@hs01.kep.tr

Mersis No :  0624040720900015

Vergi Dairesi     :  Selçuk (KONYA)

Vergi Numarası :  6240407209

Adres            : Merkez :  Fevziçakmak Mahallesi, Hüdai Caddesi, No:83 Karatay/KONYA